Трибуна декана економу

Друк

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

В 2020 році економічному факультету Каразінського університету виповнюється 87 років. Він є одним із перших економічних факультетів в Україні. Сьогодні економічний факультет є потужним структурним підрозділом університету, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за широким спектром спеціальностей та освітніх програм. На факультеті відбувається підготовка: бакалаврів – за 7 спеціальностями і 18 освітніми програмами, магістрів –  за 6 спеціальностями і 17 освітніми програмами, докторів філософії – за 2 спеціальностями. Зараз на економічному факультеті за денною та заочною формою навчання навчається більше 1700 студентів. Нині у своєму складі економічний факультет має 8 кафедр: економічної теорії та економічних методів управління; фінансів, банківської справи та страхування; статистики, обліку та аудиту; економічної кібернетики та прикладної економіки; міжнародної економіки та світового господарства; економіки та менеджменту; маркетингу, менеджменту та підприємництва; математичних методів в економіці. Освітній процес на факультеті забезпечують понад 110 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, серед яких 1 член-кореспондент НАН України; 25 докторів наук, професорів; більше 70 кандидатів наук, доцентів.

Студенти економічного факультету мають широкі можливості для участі в міжнародних освітніх програмах.

Майбутнє місце роботи випускників економічного факультету – органи державної і місцевої влади та управління; вітчизняні та іноземні підприємства (компанії);  установи фінансово-банківської системи України та інших країн; міжнародні організації;  вищі навчальні заклади;  науково-дослідницькі установи.

Випускники економічного факультету працюють на посадах керівників і заступників керівників  підприємств, установ і організацій, а також керівників їх функціональних підрозділів; на посадах економістів, менеджерів, фінансистів, маркетологів, бізнес-аналітиків, аудиторів, наукових співробітників, викладачів.

Проф. О. ДАВИДОВ, декан економічного факультету.