Трибуна приймальної комісії

Друк

Особливості прийому до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2019 році.
Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


У 2019 році прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання починається 10 липня і закінчується 22 липня о 18.00 годині для тих, хто не складає вступних випробувань в університеті. Для осіб, які мають право складати вступні іспити, що проводить університет, прийом заяв та документів закінчується 16 липня. Строк проведення університетом вступних випробувань – з 17 липня по 22 липня. Оприлюднення рейтингового списку вступників відбудеться 26 липня 2019 року. Термін зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету – 01 серпня 2019 року, за кошти фізичних, юридичних осіб –– не пізніше 23 серпня 2019 року.

Прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму здобуття освіти починається 10 липня і закінчується 16 липня для тих осіб, які мають право складати вступні випробування в університеті і вступають на місця державного замовлення. Для абітурієнтів, які мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів і вступають на навчання на умовах договору, кінцевий термін подання заяв і документів – 02 серпня. Вступні іспити проводяться: з 17 липня по 22 липня 2019 року для вступників за державним замовленням і з 03 серпня по  08 серпня 2019 року для вступників на умовах договору. Для вступників на заочну форму здобуття освіти за державним замовленням, які не складають вступних випробувань в університеті, термін прийому заяв і документів закінчується 22 липня, а для тих, хто вступає на навчання за контрактом, – 08 серпня 2019 року. Рейтинговий список вступників на місця державного замовлення оприлюднюється 26 липня 2019 року, за контрактом – 09 серпня. Зарахування на навчання за кошти державного бюджету здійснюється 01 серпня 2019 року, за кошти фізичних, юридичних осіб – не пізніше 23 серпня 2019 року.

 

 


Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі


Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною і заочною формою здобуття освіти  подають заяви тільки в електронній формі, крім осіб:

які мають право вступу за співбесідою, іспитами та/або квотою-1;

які мають право на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;

які мають право на першочергове зарахування;

які мають розбіжності в даних їх документів;

які подають іноземний документ про освіту;

які є іноземцями та особами без громадянства і постійно проживають в Україні;

які подають документ про повну загальну середню освіту, виданий до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

які не можуть зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі, що підтверджено довідкою приймальної комісії.

Вищезазначені категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального замовлення»;

«претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, які претендують на місця державного замовлення за денною або заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військово-облікового документа для військовозобов’язаних;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або за квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Вступники на хімічний, біологічний і медичний факультети у зв‘язку із специфічними умовами здобуття вищої освіти, зумовленими особливостями отримання кваліфікації, при поданні оригіналів документів повинні надати медичну довідку за формою 086-о.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені Правилами прийому терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 06 серпня 2019 року. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.


Організація і проведення конкурсу


Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти  конкурсний відбір здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 та 2019 років.

Перелік конкурсних предметів визначено у додатку 5 до Правил прийому. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів, ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів Університету для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4 до Правил прийому).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються університетом (додаток 5 до Правил прийому) з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,02 для конкурсних пропозицій університету;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4 до Правил прийому), та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей (спеціалізації), що передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4 до Правил прийому), та 1,00 в інших випадках;

ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.


Надання рекомендацій для зарахування та реалізація права вступників на обрання місця навчання


Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, перевіряються відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2019 році  та затверджуються рішенням приймальної комісії.

Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм) формується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та копії інших документів, передбачених Правилами прийому (для вступників, які подавали заяву в електронній формі), до приймальної комісії університету.

Особи, які в установлені строки не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за кошти державного бюджету формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.