П'ятниця, травня 20, 2022

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Особливості прийому до Харківського національного університету

Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста медичного спрямування)

У 2011 році прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання починається 1 липня і закінчується 31 липня для тих, хто не складає вступних випробувань в університеті.

Прийом заяв і документів від осіб, які для вступу на навчання за напрямами підготовки „журналістика” і „здоров‘я людини” мають проходити творчі конкурси, закінчується 17 липня. Творчі конкурси проводяться з 18 липня до 31 липня.

Для осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить університет, прийом заяв та документів закінчується 22 липня Строк проведення університетом вступних випробувань – з 23 липня по 31 липня.

Оприлюднення рейтингового списку вступників відбудеться не пізніше 1 серпня 2010 року.

Термін зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 10 серпня, за кошти фізичних, юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності медичного спрямування) – не пізніше 25 серпня.

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність медичного спрямування) та форму навчання.

До заяви вступник додає:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
  • медичну довідку за формою 086-о або її копію;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
  • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до університету для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Абітурієнти мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2011 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010 роки.

Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче 124, до участі у конкурсному відборі не допускаються. Але за рішенням приймальної комісії може бути допущеним до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання абітурієнт, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них.

Усі копії документів завіряються за оригіналами приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в Університеті.

Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:

  • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до університету;
  • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;
  • особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у університеті за їх вибором мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у університеті за їх вибором мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.

Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає особисто у терміни, визначені для прийому документів.

Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до університету предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту (за 200-бальною шкалою), результатів творчих конкурсів та вступних екзаменів у передбачених правилами прийому випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, та додаткових балів, передбачених правилами прийому.

Зараховуються до університету за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами. Величина додаткового бала встановлюється: особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів; особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів; особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Центру довузівської освіти університету, для вступу до університету на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

Кількість місць для осіб, яким чинним законодавством надане право позаконкурсного зарахування, установлюється приймальною комісією університету за погодженням з Міністерством освіти і науки України і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності).

Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до інших вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання в університеті, впродовж п’яти календарних днів після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії.

Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

  • оголошує списки рекомендованих раніше вступників, які виконали вимоги для зарахування;
  • відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
  • формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, з урахуванням рейтингового списку вступників на наявні місця.

Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.


Доц. О. О. АНОЩЕНКО, відповідальний секретар Приймальної комісії.