Середа, травня 31, 2023

Загальноуніверситетська
газета
№ 7 (4016)
вівторок 8 квітня
2014 р.

З 1 січня 1817 р. Харківський університет видавав "Харьковские известия", з 8 квітня 1927 р. - "Робітник освіти", з 15 грудня 1928 р. - "Іновець", з 1 січня 1930 р. - "За нові кадри", з 1 січня 1936 р. - "За більшовицькі кадри", з 1 січня 1947 р. - "Сталінські кадри", з 1 січня 1957 р. - "Харківський університет" (вперше номер з такою назвою з'явився 19 грудня 1945 р.).

Газета нагороджена Почесною грамотою Державного комітету у справах преси, телебачення та радіомовлення України.

Геолого-георгафічний факультет

Геолого-географічний факультет є одним з найстаріших факультетів Харківського університету, перша його кафедра, фізичної географії, була заснована у 1804 р. У різні ча-си на кафедрах факультету працювали всесвітньовідомі геологи і географи – Г.П. Дубин-ський, Б.П. Іванов, О.А. Івановський, А.М. Краснов, В.П. Макридін, Д.М. Соболєв, С.І. Шуменко та ін.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців із чотирьох спеціальностей: гео-логія, гідрогеологія, географія, економічна та соціальні географія. На шести кафедрах працюють 18 докторів наук, професорів, 28 доцентів кандидатів наук.

Факультет активно співпрацює з 8 університетами дальнього зарубіжжя і більш ніж 20 вищими навчальними закладами Росії, Білорусі, Казахстану, Молдови та інших країн СНД, з якими укладено угоди про обмін студентами. Також ведеться активне співробітництво з туристичною компанією TEZ TOUR, за умовами якого студенти мають змогу проходити стажування в Туреччині.
Характерною ознакою факультету є навчальні та виробничі практики, які прохо-дять у Криму, Карпатах, Донбасі, на Харківщині, в Росії (за домовленістю).

На стаціонарному відділенні факультету навчаються близько 350 студентів. До по-слуг студентів п’ять навчальних лабораторій, обладнаних сучасними комп’ютерами, з не-обмеженим доступом до мережі Інтернет, дві навчальні бази у Зміївському та Ізюмському районах Харківської області, упорядкований гуртожиток.

На протязі навчання студенти мають усі умови для плідної наукової праці, за ре-зультатами якої публікують статті у відомих в Україні і за її межами виданнях, доповіда-ють на міжнародних і регіональних конференціях в Києві, Дніпропетровську, Москві, С.-Петербурзі, проходять стажування, як у вітчизняних вищих навчальних закладах, так і в зарубіжних, зокрема, у Польщі, Росії, Швеції.

Випускники геолого-географічного факультету працюють у школах, науково-дослідних і проектних інститутах України, у геологорозвідувальних експедиціях і пошу-кових геологічних партіях, розв’язують екологічні проблеми й беруть участь в управлінні галузями народного господарства. Практично кожне родовище корисних копалин в Укра-їні виявлене й вивчене за участі випускників нашого університету – газові й нафтові пок-лади, цінні мінеральні й рудні ресурси, будівельні матеріали, мінеральні та питні води. Далеко за кордоном нашої країни добре відомі наші наукові школи: геоінформаційних те-хнологій, географічного картографування, конкреційного аналізу, мікропалеонтології й багато інших.


Проф. В. А. ПЕРЕСАДЬКО, в. о. декана геолого-географічного факультету.